آدرس: مشهد، بلوار شهید صادقی

051-37677068-9

طراحی، تامین کالا و راه‌اندازی بسترهای مخابراتی

دسته بندی پروژه ها

مشهد، بلوار شهید صادقی

Taliehshargh@yahoo.com

051-37677068-09015802363

شنبه تا چهار شنبه 7:30 تا 17

طراحی، تامین کالا و راه‌اندازی بسترهای مخابراتی
452
آگوست 31, 2022
دسته بندی: مخابرات